Ombuds sniedz palīdzību banku klientiem iespējamo domstarpību noskaidrošanā un risināšanā ar Latvijas bankām par to rīcību vai sniegtajiem pakalpojumiem.

LKA ombuds ir neitrāls mediators un neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā. Tā darbības mērķis ir noskaidrot apstākļus un panākt vienošanos starp klientiem un bankām.

Pie obmuda var vērsties gadījumā, ja nav izdevies vienoties ar savu banku par radušos situāciju, piemēram, ja:

  • Bankomāts nav izdevis pieprasīto naudas summu
  • Naudas pārskaitījums nav noticis vai nosūtīts citam adresātam
  • Radušās problēmas komunikācijā ar banku.

Pieteikumu izskatīšana

Ombuds izskata sūdzību divu mēnešu laikā no sūdzības iesniegšanas vai trūkumu novēršanas brīža. Ja objektīvu iemeslu dēļ termiņu nav iespējams ievērot, ombuds to var pagarināt. Sūdzību izskatīšana detalizētāk skaidrota ombuda Reglamentā un Nolikumā.

Iesniegt sūdzību

Kontakti

LKA Ombuds Aivars Graudiņš

tālr. +371 67284562
e-pasts: ombuds@lka.org.lv

Drošības nauda par sūdzības izskatīšanu

Iesniedzot sūdzību Ombudam, jāiemaksā drošības nauda par sūdzības izskatīšanu 20 eur apmērā. Ja ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, kā arī ja pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Savukārt, ja sūdzības pārbaudes lieta tiek izbeigta vai sūdzību noraida pilnā apmērā, drošības naudu neatmaksā.

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Saņēmējs: Biedrība "Latvijas Komercbanku asociācija", reģ. Nr. 40008002175
Saņēmēja banka: konts Nr. LV48UNLA0001000700732, SEB banka, kods UNLALV2X
Summa: 20 EUR
Maksājuma mērķis: Drošības nauda par sūdzības izskatīšanu.

Biedri

Asociētie biedri